Gia hạn hoặc chấm dứt Hợp Đồng

  • Hai bên không được tự ý đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bảo vệ trước thời hạn khi chưa có bằng chứng xác định bên còn lại vi phạm Hợp Đồng; nếu tự ý đơn phương chấm dứt Hợp Đồng thì phải đền bù thiệt hại cho bên còn lại với mức phạt là một (01) tháng phí dịch vụ (chưa bao gồm 10%VAT).
  • Trước khi hết hạn Hợp Đồng mà hai bên không có yêu cầu tái tục, thì một trong hai bên sẽ thông báo trước bằng văn bản cho bên kia ít nhất là mười lăm (15) ngày Nếu một trong hai bên muốn thanh lý Hợp Đồng trước thời hạn phải có lý do hợp lý và thỏa thuận báo trước cho bên còn lại ít nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản hoặc email chính thức. Bàn giao công việc và thanh toán phí dịch vụ trong ngày cuối cùng làm việc.
  • Sau khi hết hạn Hợp Đồng, nếu hai bên không có kiến nghị bằng văn bản, thì Hợp Đồng đương nhiên được tái tục thêm, mỗi lần tái tục có thời hạn là mười hai (12) tháng theo cùng các điều khoản, điều kiện đã được áp dụng trong Hợp Đồng.
  • Các bên có thể chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn theo các trường hợp do các nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài ý chí chủ quan của cả hai bên như chiến tranh, biến động thể chế, một trong hai bên bị rút giấy phép hoạt động hoặc phá sản, thiên tai ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến một trong hai bên.
  • Trong trường hợp Bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng theo Điều 6 của Hợp Đồng này thì Bên B sẽ có quyền lập tức đơn phương rút nhân viên của mình ra khỏi Khu vực bảo vệ và không phải chịu bất cứ biện pháp chế tài nào. Trong trường hợp này việc bàn giao trong quá trình rút quân không được xem như là một điều kiện ràng buộc trong Hợp Đồng.